نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید

معشوقه اش از درخت متنفر نبود؛

و در دفتر خاطراتش نمی نوشت:

اشک های من هم

به زمین افتاد؛

اما تو سیب را ترجیح دادی....